Praktijkvoorbeelden projecten

Een aantal projecten, door AM Kwadraat begeleid:

Pilot implementatiebegeleiding van een grote belangenorganisatie

Het ondersteunen van de organisatie bij de introductie, vormgeving en de aanloop naar de implementatie van HNW.


Projectleider Implementatiebegeleiding “Het LNV werken” (ministerie)

Binnen een ministerie wordt op veel deelgebieden gewerkt aan het “nieuwe werken”; ICT-voorzieningen, digitalisering project, nieuw leiderschap en een groot renovatietraject waarbij een nieuw kantoorconcept wordt ingevoerd. AM Kwadraat heeft de top van het ministerie begeleid bij de visieontwikkeling die het geheel van Het Nieuwe Werken omvat. Daarnaast wordt door AM Kwadraat invulling gegeven aan een van de subprojecten binnen de gehele renovatie: de implementatiebegeleiding, de cultuuromslag naar het “anders werken”. Hierbij worden medewerkers door AM Kwadraat begeleid in de verandering die de nieuwe huisvesting en andere manier van werken met zich meebrengt. Lees hier enkele reacties van de ambtenaren.


Huisvestingevaluatie bij een nieuwbouwlocatie ministerie OCW

Mei 2009  is een nieuwbouwlocatie van OCW in gebruik genomen. AM Kwadraat is gevraagd een gedegen huisvesting evaluatie te houden met betrekking tot de indeling en de kantoorinrichting. Het doel van de huisvesting evaluatie is als volgt geformuleerd:

  1. Het evalueren van de huidige inrichting en indeling van het gebouw, met als doel te komen tot voorstellen ter verbetering van de inrichting en indeling van het gebouw die de organisatie in staat stelt haar doelen te bereiken.
  2. Dit middels enquête, observatie en interviews.

Van belang waren de volgende onderdelen:

  • hoe beleven medewerkers hun kantooromgeving?
  • hoe goed ondersteunt de werkomgeving het werkproces?
  • in welke mate draagt het gebouw en de inrichting van het gebouw bij aan het bevorderen van de samenwerking en integratie?

Overall projectleider innovatief kantoorconcept (100.000+ gemeente)

Een grote gemeente heeft een innovatieve kantooromgeving gerealiseerd. Als overall projectleider is AM Kwadraat verantwoordelijk voor het geven van sturing aan het bouwkundige traject, de cultuuromslag en digitalisering.


Projectleider implementatiebegeleiding ‘Nieuwe werken' (ROC Zadkine)

De nieuwe locatie van ROC Zadkine aan de Marten Meesweg 50 is op een vernieuwende manier ingericht. Onderwijs en ondersteunende services ontmoeten elkaar letterlijk in dit pand.
 Het is een concept dat past bij een van de uitgangspunten in de filosofie van Zadkine: werken vanuit vertrouwen. Hoofdpijlers zijn ontmoeten, samenwerken, kennis delen en duurzaamheid: de inrichting, facilities en manier van werken sluiten hierop aan. Een hele verandering!

AM Kwadraat heeft de implementatie van dit concept mogen begeleiden. Een implementatieplan is opgesteld dat past bij de uitgangspunten van Zadkine, waarna de onderdelen van dit plan succesvol zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten, werken met een referentiegroep en workshops voor verschillende doelgroepen. Het eindresultaat is een uitgevoerd communicatie (actie)plan dat bijdraagt aan een geaccepteerd huisvestingconcept. Met als gevolg een klant die tevreden is over het concept.


Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2
Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep